نویسنده: masoud

  • کار در آلمان

    در سال‌های اخیر، با کهنسال شدن جمعیت آلمان و کمبود نیروی جوان و متخصص، این کشور، اقدام به جذب نیروی کار نموده است. افراد واجد شرایط می‌توانند با بررسی لیست مشاغل مورد نیاز آلمان و شغل‌های پردرآمد آلمان، برای ویزای جستجوی کار آلمان و یا جاب آفر آلمان، اقدام نمایند. به خاطر داشته باشید که اگر جویای کار در آلمان و کسب تجربه و مهارت هستید، آشنایی با زبان آلمانی موردنیاز است.